Category Szkolnictwo Wyższe

Definiowanie planów studiów i programów nauczania cz. II

0

W elastycznym systemie studiów ogólne wymagania w odniesieniu do programu studiów oraz indywidualne programy studiów tworzone są na podstawie oferty programowej. Oferta programowa jest zbiorem wszystkich przedmiotów oferowanych studentom wydziału bądź innej jednostki odpowiedzialnej za organizację procesu kształcenia. Z każdym przedmiotem związany jest jego program, określający zawartość treściową, oraz pewna liczba atrybutów, w tym m.in.:

dalej

Porównanie między rozwojem morfologicznym i kulturowym

0

Przy porównaniu wykresów rozwoju morfologicznego i kulturowego rzuca się w oczy przede wszystkim ich całkowicie odmienny kształt. Oprócz pewnych niewielkich odchyleń, wykresy rozwoju morfologicznego wykazują stałe wznoszenie się ku górze oznaczające niezmienny lecz gwałtowny rozwój morfologiczny. Z drugiej strony, wykresy rozwoju kulturowego nie wykazują właściwie żadnych zmian w ciągu setek tysięcy lat, a potem nagle strzelają ku górze, od wartości kryteriów kulturowych niższych niż 10, do wartości wielu setek, w stosunkowo krótkim okresie 5000—6000 lat. Skutki te tak całkowicie wykraczają poza zasięg stosunkowo małych, aczkolwiek realnych błędów w pomiarach, że nasza pierwotna niemożność sporządzenia bardziej dokładnych pomiarów wydaje się teraz niewiele znaczącą usterką. Jeżeli nawet możliwe byłoby dokonanie dokładniejszych pomiarów, nie mogłyby one wpłynąć na ogólne wnioski, wypływające z porównania tych dwóch wykresów. Są one ciekawym przykładem allometrii . Realność dwóch typów rozwoju jest oczywista, nie jest jednak rzeczą łatwą wyłonić przyczyny leżące u ich podłoża. Zanim przystąpimy do rozważania przypuszczalnych przyczyn, omówmy najpierw pewne inne, bardziej szczegółowe różnice i podobieństwa, wynikające z porównania wykresów.

dalej

Rozwój rodowy człowieka

0

Przede wszystkim należy położyć nacisk na to, że połączenie serii punktów odnoszących się do różnych szkieletów i gatunków n i e oznacza genetycznego powiązania pomiędzy poszczególnymi szkieletami. Wykresy to nie drzewa genealogiczne, lecz po prostu zobrazowanie następstwa czasu pewnych wskaźników antropologicznych. Fakt, że wszystkie wykresy początkowo (dla zamierzchłych czasów) dają pojedyncze linie, nie pozwala wysnuć jakiejś orto- albo mono- genicznej teorii ewolucji człowieka. Idealnym rozwiązaniem byłoby sporządzenie osobnych wykresów dla każdego rodzaju lub gałęzi, brak jednak odpowiedniej liczby szkieletów, które by dostarczyły danych do takich wykresów. Dopiero, gdy stanie się dostępna duża liczba szkieletów pochodzących z różnych miejsc, można będzie ustalić, czy człowiek pochodzi od jednej formy Naczelnych (teoria monogeniczna), czy też od wielu różnych Naczelnych (teoria polige- niczna). W tym drugim przypadku niezbędne byłyby osobne wykresy rozwój rodowy/czas. Innymi słowy, jednoliniowe wykresy dla najwcześniejszych okresów (rys. 53) nie podważają polifiletycznej teorii Klaatscha, ponieważ nie dotyczą one tego specyficznego problemu. Gdy odnajdziemy wystarczającą liczbę szkieletów, można będzie uzyskać dane do osobnych wykresów orangutana – linia mongoloidalna, goryla – linia negroidalna, przy czym, być może, biorą one początek od różnych prymitywnych małp człekokształtnych, pochodzących z różnych miejsc. Obecnie jednak jest to jeszcze niewykonalne.

dalej