Kierowanie jakością kształcenia w instytucjach nieuniwersyteckich

0

W instytucjach nieuniwersyteckich (HBO) działania mające na celu podniesienie jakości kształcenia są równie częste jak na uniwersytetach: 95% przedstawicieli tych instytucji stwierdza, że prowadzi jakieś działania związane z kierowaniem jakością, ale zarazem tylko w 21% badanych przypadków obejmują one samoocenę jako wstęp do ogólnokrajowej oceny jakości, koordynowanej przez Radę HBO (ocena jakości w sektorze nieuniwersyteckim rozpoczęła się dwa tata później niż na uniwersytetach). Oznacza to, że „podstawa empiryczna”, na której można wyciągnąć wnioski dotyczące samooceny, jest raczej ograniczona (N = 51).

dalej

Kadra naukowo-dydaktyczna

0

Należy podkreślić atmosferę ogólnej życzliwości i dobrej woli w stosunku do inicjowanych przemian ze strony większości pracowników naukowo-dydaktycznych rozumiejących potrzebę reformy studiów i akceptujących jej kierunek. Taka postawa umożliwiła przeprowadzenie głównych etapów reformy bez większych napięć, a co najważniejsze, bez potrzeby jakichkolwiek zasadniczych zmian kadrowych. W roku akademickim 1992/93, po kilku latach bardzo nikłego zainteresowania karierą naukową wśród absolwentów Uczelni, wzrosła liczba nowo zatrudnionych młodych asystentów, a w roku akademickim 1993/94 reaktywowane zostały stacjonarne i zaoczne studia doktoranckie, na których kształci się kilkudziesięciu słuchaczy. Po kilku latach ci dobrze przygotowani do wykonywania swojego zawodu młodzi ludzie zasilą kadry naukowo-dydaktyczne Akademii Ekonomicznej. Powinno to poprawić strukturę zatrudnienia, a przede wszystkim wpłynąć na obniżenie średniego wieku nauczycieli akademickich pracujących w Uczelni,

dalej

Psychologia sportu – co warto wiedzieć?

0

Psychologia sportu to sprawa ważna. Sportowiec ponosi wielkie wysiłki oraz wyrzeczenia, aby zajść na szczyt. Jego starania często są niemal nadludzkie, jest mu trudno, ale nie rezygnuje ze starań na rzecz rozwoju. Radzi sobie bardzo dobrze, bo wie, że nagrodą są medale, pieniądze oraz sława. Psychologią sportu zajmują się profesjonaliści diagnozujący sport jako taki oraz osoby uprawiające różne dziedziny sportowe.

dalej

JAKOŚĆ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

0

W artykule przedstawiono podstawowe założenia metodologiczne odwołujące się do literatury z zakresu badań ewaluacyjnych oraz różnorodne podejścia i techniki stosowane przy ocenie szkolnictwa wyższego na Zachodzie. Metody i procedury oceny różnią się w zależności od przesłanek ewaluacji, a także celów i sposobów wykorzystania wyników oceny.

dalej

JAKOŚĆ W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH CZ. III

0

W Polsce, a prawdopodobnie także w innych krajach, występuje zawsze wstępny element braku zaufania. Dokonywanie oceny trzeba więc powierzyć ludziom, którzy w maksymalnym stopniu będą spełniać kryteria obiektywności, nie będą podatni na układy personalne. Moim zdaniem, tak jak istnieje Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, tak w przyszłości mogłaby powstać komisja akredytacyjna czy oceniająca. Mój punkt widzenia w tej sprawie jest podobny do prezentowanego w projekcie profesora Białasa. W projekcie tym przedstawiona została propozycja utworzenia komisji dla poszczególnych dziedzin, które, przy odpowiednim legislacyjnym umocowaniu, zyskiwałyby prawo do oceny jakości kształcenia.

dalej

Instytucjonalne warunki funkcjonowania szkoły wyższej

0

Obowiązująca Ustawa o szkolnictwie wyższym nie jest aktem doskonałym. Wszyscy mamy tego świadomość, a rozbieżność stanowisk sprowadza się do tego, kiedy i w jaki sposób należy ją zmienić.

dalej

Szkolenia zamknięte w firmach

0

Szkolenia zamknięte organizowane są przez firmy małe, średnie oraz duże. Są to kursy szyte na miarę, czyli zamawiane przez firmy, aby pomóc ludziom w codziennym rozwoju. Wysoka jakość szkoleń zamkniętych to oczywista sprawa, ponieważ firmy za inne kursy płacić na pewno nie będą chciały. Bez szkoleń zamkniętych ciężko jest się rozwijać zawodowo. Na pewno niejedno szkolenie zamknięte będzie źródłem radości oraz zadowolenia dla wielu osób. Szkoleń zamkniętych zamawia się wiele, są one dedykowane co najmniej kilkunastu osobom. Gdy firmy są duże, wówczas kursy są organizowane dla 20-50 osób, a czasami nawet setek osób. Wszystko zależy od potrzeb danej firmy i jej chęci. Apetyt danej firmy na szkolenie to ważna sprawa...

dalej

Innowacje i zmiany wymagają czasu

0

Oczywiście, rząd obserwuje rezultaty oceny. Nie zawsze jednak trzymanie się z dala i nie- ingerowanie jest zadaniem łatwym. Należy przede wszystkim pozostawić instytucjom szkolnictwa wyższego swobodę w podejmowaniu działań i reakcji na wyniki oceny. Tylko wówczas, gdy instytucja ignoruje zalecenia zawarte w raporcie, minister ma prawo wezwać ją „na dywanik”. Jeśli minister podejmie działania na zbyt wczesnym etapie, może to oznaczać koniec systemu, ponieważ żadna jednostka szkolnictwa wyższego nie będzie chciała współpracować i prowadzić szczerego dialogu z zespołem oceniającym. Jest jednak zrozumiałe, że rząd chce wiedzieć, czy EQA daje jakieś efekty, czy nie, Wynika z tego następna zasada: Instytucje szkolnictwa wyższego w swoich rocznych sprawozdaniach powinny jasno przedstawiać, co zrobiły lub co zamierzają uczynić z zaleceniami wynikającymi z oceny.

dalej

Inne pytania związane z badaniem opinii studentów

0

W przypadku pierwszych trzech wymienionych sposobów ocena jakości kształcenia jest funkcją samych nauczycieli (choć umiejscowionych na różnych szczeblach hierarchii akademickiej) i już z tego powodu zyskuje względną akceptację nauczycieli. W odniesieniu do badania opinii studentów sytuacja jest odmienna – pojawia się wiele pytań, przede wstystkim o:

dalej

Informacje o studentach i absolwentach gromadzone przez uczelnie

0

W większości przypadków szkoły wyższe nie dysponują elektronicznym systemem gromadzenia danych o studentach czy absolwentach. Systemami na szczeblu ogólnouczelnianym dysponuje 7 spośród badanych politechnik a ponadto 2 – na niektórych wydziałach. Z nadesłanych informacji wynika, iż w najtrudniejszej sytuacji pod tym względem są uczelnie rolnicze.

dalej