Metody datowania szkieletów i wyrobów

0

W rozdziale tym przeprowadziliśmy pewne ogólne rozważania dotyczące geochronologii, omówiliśmy formowanie się skorupy ziemskiej w zamierzchłych czasach oraz towarzyszące temu procesowi zmiany klimatyczne. Następnie zatrzymaliśmy się nad zagadnieniem metod pomiarów wieku skał na podstawie ich promieniotwórczych właściwości.

Dyskusja objęła tylko epokę plejstocenu. Następnie rozważaliśmy dowody geologiczne poszczególnych faz zlodowacenia plejstocenu i przeprowadziliśmy porównanie z wnioskami, wysnutymi z dowodów astronomicznych, po czym ustaliliśmy datowanie w latach głównych wahań temperatury, związanych z odchyleniami w odbieraniu promieniowania słonecznego.

Metody datowania szkieletów i wyrobów zostały podzielone na pośrednie i bezpośrednie. Metody pośrednie obejmują badania stratygraficzne (warstwy, osady jaskinowe, osady terasów rzecznych itd.) i system posługiwania się przy datowaniu skamieniałościami szczątków zwierzęcych (słonie, nornice, skorupiaki itd.) oraz szczątków roślinnych. Bezpośrednie metody datowania obejmują typologię kości i wyrobów oraz pomiary za pomocą izotopów promieniotwórczych, testu fluorowego i metodą uranową. Na tabeli VI nomenklatura typologii narzędzi krzemiennych uzupełniona jest przybliżonymi datami w latach przed chwilą obecną, odnoszącymi się do poszczególnych klas narzędzi. Tabela VII na s. 265 podaje 8 głównych klas wyrobów garncarskich, wraz z datami przed naszą erą. Na s. 268-273 przedstawione zostały niektóre wyniki uzyskane za pomocą trzech fizykalnych metod datowania.

Wreszcie tabela VIII na s. 275 obrazuje zbiorcze zestawienie szkieletów wyszczególnionych na tabeli II na s. 203 i okresów kulturowych z tabeli IV na s. 128, uzupełniając te dane odnośnymi datami w latach, co było głównym przedmiotem niniejszego rozdziału. Tabela VIII zawiera dane osi odciętych dla wartości osi rzędnych podanych w tabeli II – wskaźniki antropologiczne (I) i tabeli IV – kryteria kulturowe (C). Teraz można wykorzystać te trzy tabele łącznie, w celu sporządzenia wykresów: rozwój rodowy/czas i rozwój kulturowy/czas: będzie to tematem następnego, a zarazem ostatniego rozdziału.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>